Visie

Onze doelstelling is om als gastouderbureau Assen/Drenthe te bemiddelen tussen vraagouders en gastouders. Wij willen zorg dragen voor kleinschalige opvang van kinderen, passend bij de specifieke wensen van de ouders. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich volop kan ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn voor ons niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin dat is aangesloten bij ons gastouderbureau biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf.

Gastouderbureau Assen/Drenthe draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders.
Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • onze gastouder schept een veilig en liefdevol leefklimaat;

  • er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind;
  • persoonlijke aandacht voor de kinderen door de kleinschalige opvang;
  • ieder kind mag zich op zijn eigen manier ontplooien;
  • het belang van het kind staat centraal;
  • de wensen van de vraagouders zullen zoveel mogelijk als uitgangspunt voor onze gastouder dienen;

  • onze gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden;

  • onze gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind;

  • onze gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiĆ«nische en gezonde opvangomgeving.

Jaarlijks wordt bij de Risico inventarisatie (RIE) het pedagogisch beleidsplan doorgenomen met onze gastouder. Dit wordt vastgelegd in het (digitale) dossier van onze gastouder. Deze RIE ligt altijd ter inzage bij onze gastouder in de kwaliteitsmap.